ชื่อ - นามสกุล :นายมานพ นิลวิจิตร
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :งานดูแลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ที่อยู่ :148 ม.6 ตำก้านเหลือง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯสังคม
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูสังคม